Reklamační řád

 

Reklamační řád společnosti
Jan Rimpler, Rudice 268 ,provozovatel Kuliner- škola vaření

IČ 644 74 798
se sídlem Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany

Telefon: +420 734 620 220
Kontaktní email: info@kulinerplus.cz
Bankovní spojení: 6046656563/5500

(dále jen jako „poskytovatel“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění poskytovatele (dále jen jako „reklamace“) poskytnutého na základě Smlouvy o poskytování služeb či Smlouvy o zakoupení dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru, kdy součástí těchto smluv jsou obchodní podmínky poskytovatele (dále obě smlouvy společně jen jako „smlouva“, každá jednotlivě je pak v dalším textu označena svým názvem).

2. Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu s poskytovatelem. Osobou oprávněnou se rozumí osoba, na jejíž jméno byl vystaven dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru. Třetí osobou se rozumí osoba, v jejíž prospěch byl vystaven dárkový poukaz na konkrétní kurz.

3. Kurzem se rozumí konkrétní kurz a dárkový poukaz na konkrétní kurz (obojí s předem určeným obsahem a termínem konání kurzu), který je předmětem Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem.

II.
Reklamace

1. Pro případ, že kurz neproběhl v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytování služeb či v souladu s popisem kurzu, jak jej poskytovatel prezentoval (zejména při své nabídce prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kulinerplus.cz) či dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru není vystaven v souladu se Smlouvou o zakoupení dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru (např. chybná nominální hodnota, chybné označení oprávněné osoby), jsou zákazník, osoba oprávněná či třetí osoba oprávněni vady kurzu či dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru reklamovat.

2. Reklamaci musí zákazník, osoba oprávněná či třetí osoba u poskytovatele uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí.

3. Reklamaci lze uplatnit osobně či písemně na adrese sídla poskytovatele: Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany či prostřednictvím emailu zaslaného na kontaktní adresu poskytovatele: info@kulinerplus.cz. V oznámení o uplatnění reklamace jsou zákazník, osoba oprávněná či třetí osoba povinni dostatečně popsat reklamované vady a své požadavky na
způsob vyřízení reklamace.

4. Poskytovatel vydá zákazníkovi, osobě oprávněné či třetí osobě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník, osoba oprávněná či třetí osoba požadují. 

III.
Vyřízení reklamace poskytovatelem

1. Poskytovatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Je-li třeba pro rozhodnutí o reklamaci odborného posouzení, doba potřebná k odbornému posouzení se do této lhůty nezapočítává. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem, osobou oprávněnou či třetí osobou, pokud se poskytovatel s těmito osobami nedohodne na delší lhůtě.

2. Pokud reklamaci kurzu či dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru uzná poskytovatel za důvodnou, zajistí na vlastní náklady nápravu, a to v případě reklamace kurzu dle charakteru vady poskytnutím slevy z kurzovného, vrácením celé výše kurzovného či umožněním bezplatné účasti na jiném kurzu, v případě reklamace dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru pak výměnou za nový dárkový poukaz, který bude v souladu se Smlouvou o zakoupení dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru.

3. Poskytovatel vydá zákazníkovi, osobě oprávněné či třetí osobě písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případě zamítnutí reklamace poskytovatel vydá písemné odůvodnění takového zamítnutí.

IV.
Náhrada nákladů

1. Je-li reklamace poskytovatelem uznána za oprávněnou, mají zákazník, osoba oprávněná či třetí osoba právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jim v souvislosti s reklamací vznikly.

1.A Veškeré finanční prostředky z uznané reklamace a placené kartou přes platební bránu nebo terminál, budou vráceny na kartu, kterou byla platba provedena

2. Pokud se ze strany zákazníka, osoby oprávněné či třetí osoby jedná o zneužití práva reklamovat poskytnuté služby (zejména jedná-li se o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci), má poskytovatel nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s takovou reklamací zákazníka, osoby oprávněné či třetí osoby vzniknou. Zda se jedná o tuto situaci, posoudí poskytovatel vždy v individuálním případě dle konkrétních okolností dané věci.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Zákazník, osoba oprávněná či třetí osoba jsou povinni poskytovatele informovat o změnách svých identifikačních a kontaktních údajů, které mohou mít vliv na proces řádného vyřízení reklamace.

2. Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (je-li zákazníkem spotřebitel).

3. Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. dubna 2019. Tento reklamační řád je k dispozici v listinné podobě v sídle poskytovatele na adrese: Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany nebo v elektronické podobě na internetové adrese: www.kulinerplus.cz.

V Moravanech dne 1.5.2019
Jan Rimpler, provozovatel Kuliner - školy vaření

Kontakt


Kuliner - škola vaření
Provozovatel Jan Rimpler
Bohunická cesta 727/15
664 48 Moravany


T: +420 734 620 220
E: info@kulinerplus.cz
www.kulinerplus.cz


IČ 64474798
DIČ CZ7406143800

Přemýšlíte, jak se k nám dostanete?
Pokud chcete přijet autem, zaparkujete přímo u naší školy vaření. Využít můžete i MHD autobusovou linku č. 51 nebo 501 - zastávka Moravany, Bohunická cesta, odkud k nám dojdete pěšky. Zastávka se nachází 10 minut od areálu.

Partneři:

Magnum homeBiggreeneggvíno prokeškptradingdortjakvino


Sociální sítě
Created by Shot Creative